Medlemsbrev om genåbningen den 18. maj for 6. - 9. klasse

Mandag den 18. maj genåbnes skolerne for 6. til 9. klasse

Farum, den 15. maj 2020

Kære Medlem

Som I ved – og har brugt tid på at forberede - skal de store elever i udskolingen møde ind i næste uge.

Forældrene har modtaget et brev fra forvaltningen, hvor omfang og forholdsregler er gennemgået. Samtidig har de enkelte skoler arbejdet med at tilrettelægge skolens udgave af genåbning for udskolingseleverne.

Hvis du har spørgsmål om genåbningen, så kontakt din leder, din tillidsrepræsentant eller din arbejdsmiljørepræsentant. I kredsen holder vi møder for både tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne (indtil videre på Teams), så jeres spørgsmål når også frem til os.

Både kommunen og DLF centralt og lokalt følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Undervisningsministeriets udmeldinger vedr. Covid-19.

Du kan selv følge med hos SST og på Undervisningsministeriets hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/corona

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19

Der var møde i OmrådeMED om genåbningen torsdag den 14. maj. Hovedpunkterne her var:

-          Der er stadig tale om nødundervisning, det betyder fx, at der stadig ikke er noget timetalskrav. I Rudersdal er det besluttet, at eleverne i overbygningen møder ind på skolen i 5 ½ klokketime, der både inkluderer undervisning, evt. transport ved udeundervisning, pauser og håndvask

-          Der skal være fokus på få skift for lærere/bh.kl.ledere - hvilket bl.a. også betyder, at man ikke skal bruge klassernes skema fra ’før Corona’

-          Klassen ses som en gruppe - undervisning på tværs anbefales ikke

-          Faglokaler skal ikke bruges på skift af mange klasser pr. dag, da det vil betyde ekstra rengøring

-          Ingen omklædning ved idrætsundervisning (mange elever gennem et omklædningsrum giver hygiejnemæssige udfordringer)

-          Stadig forskudte mødetider for eleverne, og kun adgang for personale og elever på skolerne

-          Kontakt leder, tillidsrepræsentant eller AMR, hvis der er spørgsmål eller udfordringer

 

Der er møde i HovedMED den 19. maj om arbejdsmiljø, både i forhold til Corona-situationen og generelt på baggrund af Arbejdsmiljøredegørelserne fra alle kommunens arbejdspladser.

Selvom landet er i så særlig en situation, har politikerne indgået en aftale om udligningsreform. Rudersdal Kommune står til at skulle betale 112 millioner mere i udligning. Det forlyder (ifølge Jens Ive i lokalpressen), at det klares med en skattestigning på 0,56 procentpoint henover nogle år. Dermed skulle der ikke af den grund komme besparelser. Det orienteres der også om på HovedMED på tirsdag, og I vil høre mere om det, når kommunalbestyrelsen skal lave budgetaftalen til efteråret.

 

Mange af jer har fået udbetalt særlig feriegodtgørelse med den seneste lønudbetaling. Beløbet er lidt mindre i år pga. den nye ferielov, der indefryser en del af den optjente ferie, og dermed også en del af den særlige feriegodtgørelse.

Læs mere om ny ferielov på kommunens personaleintra: https://intranet.rudersdal.dk/

Endelig stor ros til tillidsrepræsentanterne/arbejdsmiljørepræsentanterne og til jer medlemmer for den store indsats i gør i disse udfordrende tider.

 

Med venlig hilsen

På kredsstyrelsens vegne

 

Mvh Marianne

Kredsformand for Rudersdalkredsen, DLF kreds 026

P.S. Kontakt til kredsen foregår stadig via tillidsrepræsentanten, via mail: 026@dlf.org, eller på formandens mobil: 6076 6242

Emner

Målgruppe