Om kreds 26 Hvem er vi?

Kredsstyrelsen

Tillidsrepræsentanterne og FU udgør tilsammen Kredsstyrelsen. Kredsstyrelsen beslutter kredsens politik og strategi.
Kredsen ledes af Kredsstyrelsen, som består af:
formand, næstformand, kasserer, kongresdelegerede og disses suppleanter samt tillidsrepræsentanter fra samtlige skoler og PPR.
Formand, næstformand, kasserer og kongresdelegerede vælges på en generalforsamlingen hvert andet år.
Tillidsrepræsentanterne vælges af og blandt medlemmer på de enkelte skoler og i PPR hvert andet år.
Dronninggårdskolens kontaktperson og TR fra UU-Sjælsø deltager i
relevante møder og har observatørstatus ved kredsstyrelsesmøder.